Prekių pirkimo – pardavimo internetinėje parduotuvėje UniCum Boutique taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1. Šios Pirkimo – pardavimo internetinėje parduotuvėje UniCum Boutique taisyklės (toliau – Taisyklės) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato perkančio asmens prekes (toliau - Pirkėjas) ir Pardavėjo (toliau – UniCum Boutique), (toliau kartu vadinamos Šalys arba kiekviena atskirai – Šalimi), tarpusavio teises, pareigas, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygas, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarką, šalių atsakomybę bei kitas su prekių pirkimu – pardavimu susijusias sąlygas ir atsakomybę įsigyjant prekes internetinėje parduotuvėje UniCum Boutique (toliau – Parduotuvė).

2. Pirkėjas, prieš pirkdamas prekes UniCum Boutique, privalo susipažinti su Pardavėjo patvirtintomis ir viešai paskelbtomis Taisyklėmis ir Privatumo politika. Sutikimą arba nesutikimą su konkrečiais Pirkėjo Asmens duomenų panaudojimo būdais Pirkėjas išreiškia pačioje Privatumo politikoje joje nustatyta tvarka.

3. Pirkimo – pardavimo internetinėje parduotuvėje UniCum Boutique sutartis (toliau – Sutartis) laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas Parduotuvėje įvykdo visas su prekių užsakymu susijusias sąlygas, kurių paskutinė yra apmokėjimo už prekes patvirtinimas, ir susipažinęs su Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Susipažinau su Pirkimo – pardavimo internetinėje parduotuvėje UniCum Boutique taisyklėmis ir su jomis sutinku“.

4. Pardavėjas turi teisę pakeisti ir/ar papildyti Taisykles. Apie tai Pirkėjas informuojamas pirkdamas prekes pirmąjį kartą po naujos redakcijos Taisyklių įsigaliojimo. Nauja Taisyklių redakcija įsigalioja ją paskelbus viešai internetinėje parduotuvėje UniCum Boutique.

5. Jei Pardavėjas turi pareigą pateikti Pirkėjui informaciją ar dokumentus elektroniniu paštu, visais atvejais už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso teisingą pateikimą Pardavėjui atsako pats Pirkėjas.

2. Prekių užsakymo tvarka, pirkėjo ir pardavėjo teisės bei įsipareigojimai

6. Prekes Pirkėjas gali užsisakyti internetu užsiregistruodamas internetinėje parduotuvėje UniCum Boutique; internetu nesiregistruodamas internetinėje parduotuvėje UniCum Boutique; telefonu; iš anksto suderinus laiką prekių atsiėmimo vietoje, esančioje Žalgirio g. 88 – 603, Vilniuje (toliau – Prekių atsiėmimo punktas).

7. Prekių užsakymą telefonu ar Prekių atsiėmimo punkte pateikusiam Pirkėjui taikomos Taisyklių nuostatos. Prieš pateikdamas užsakymą, Pirkėjas patvirtina, kad yra susipažinęs su Taisyklėmis, Privatumo politika ir su jomis sutinka.

8. Kiekvienas Pirkėjo prekių užsakymas yra saugomas duomenų bazėje.

9. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka.

10. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių užsakymo ir/ar Sutarties šių Taisyklių nustatyta tvarka.

11. Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka.

12. Pirkėjas įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų UniCum Boutique internetiniame tinklapyje, Lietuvos Respublikos teisės aktuose išdėstytų reikalavimų.

13. Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka. Pasirinkęs atsiimti prekes Prekių atsiėmimo punkte, Pirkėjas privalo jas atsiimti Prekių atsiėmimo punkte pateikdamas prekių apmokėjimo dokumentus per Taisyklėse nurodytus terminus ir iš anksto suderintu laiku.

14. Jeigu Pirkėjas pradeda kenkti UniCum Boutique internetinės parduotuvės darbo stabilumui, saugumui ir/ar nevykdo savo įsipareigojimų, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Pirkėjo galimybę apsipirkti UniCum Boutique internetinėje parduotuvėje arba panaikinti Pirkėjo paskyrą.

15. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, užsisakęs prekes, nesumoka už jas per 2 (dvi) darbo dienas.

16. Pardavėjas turi pareigą Taisyklių nustatytomis sąlygomis pateikti Pirkėjo užsakytas ir priimti Pirkėjo grąžinamas prekes.

17. Jei Pirkėjui Pardavėjas negali pristatyti užsakytos prekės dėl svarbių priežasčių, jis įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką ir/ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę į Pirkėjo užsakytą prekę. Pirkėjui atsisakius siūlomos analogiškos ir/ar panašios prekės, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) dienų, ir atšaukti užsakymą.

18. Pardavėjas, nesutikdamas su Pirkėjo pareikštais reikalavimais, ne vėliau kaip per 7 (septynes) kalendorines dienas, jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktai nenumato kitaip, privalo pateikti Prikėjui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą su išvardintais argumentais dėl Pirkėjo pareikštų reikalavimų nesutikimo.

19. Pardavėjas įsipareigoja vykdyti kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytus įsipareigojimus.

3. Atsiskaitymo už prekes tvarka ir terminai

20. Pirkėjas gali atsiskaityti už prekes banko pavedimu arba mokėjimo pavedimu naudojantis sistema mokėjimai.lt.

21. Pardavėjas, gavęs apmokėjimą už prekes, užsakymą patvirtina ir nuo šios dienos yra pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

22. Pirkimo dokumentai (PVM sąskaita faktūra, sąskaita faktūra) Pirkėjui pateikiami elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu ne vėliau kaip iki prekių perdavimo Pirkėjui momento.

4. Prekių pristatymo ir atsiėmimo tvarka

23. Pardavėjas pristato prekes Pirkėjui vadovaudamasis internetinėje parduotuvėje Unicum Boutique nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs. Terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjas reikiamų prekių neturi, apie tai Pirkėjas gali būti informuojamas elektroniniu paštu ir/ar telefonu. Pirkėjas, patvirtindamas šias Taisykles, sutinka, kad prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių priežasčių.

24. Pardavėjas neatsako už prekių pateikimo terminų pažeidimą dėl trečiųjų asmenų kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

25. Pirkėjas turi teisę pasirinkti vieną iš prekių pristatymo būdų: prekių pristatymą į namus, prekių atsiėmimą viename iš Lietuvos pašto skyrių, prekių atsiėmimą iš Prekių atsiėmimo punkto. Prekių pristatymo sąlygos bei įkainiai pateikti cia.

26. Jeigu Pirkėjas prekių užsakymo metu pasirenka prekių pristatymo į namus paslaugą, Pirkėjas privalo nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą. Pirkėjas prekes priima pats, pateikdamas galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jeigu Pirkėjas asmeniškai prekių nepriima, o prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui.

27. Pirkėjas, pasirenkęs prekių atsiėmimą viename iš Lietuvos pašto skyrių, privalo užsakytas prekes atsiimti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po to, kai Pardavėjas informavo Pirkėją elektroniniu paštu arba telefonu, kad prekes galima atsiimti.

28. Pirkėjas, pasirinkęs prekių atsiėmimą nemokamai Prekių atsiėmimo punke, prekes privalo atsiimti iš anksto telefonu ar elektroniniu paštu su Pardavėju suderintu laiku.

29. Užsakytas prekes Prekių atsiėmimo punkte gali atsiimti tik prekių užsakymą pateikęs asmuo, kuris atsiimdamas prekes privalo pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir apmokėjimą už prekes patvirtinantį dokumentą.

30. Pirkėjas prekių pateikimo momentu privalo patikrinti siuntos ir prekės (-ių) būklę bei pasirašyti siuntos/prekių perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos/prekių perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta/prekės yra perduotos tinkamos būklės, pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės (-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra. Pirkėjęs, pastebėjęs, kad pateiktos siuntos/prekės pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė(-ės) yra pažeista (-os) ir/ar prekė (-ės) yra netinkamos komplektacijos, privalo tai pažymėti prekės perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar kurjeriui, surašyti laisvos formos siuntos ir/ar prekės (-ių) pažeidimo/neatitikimų aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės dėl prekių pažeidimų, kai tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas. Perdavus prekę Pirkėjui, prekių atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina Pirkėjui.

31. Jeigu Pirkėjas neatsiima prekių šiose Taisyklėse nustatytais terminais ar jų nepavyksta įteikti Pirkėjui ir Pirkėjas buvo sumokėjęs už prekes ir jų pristatymą, Pardavėjas suderina su Pirkėju kitą prekių pristatymo laiką. Jeigu Pirkėjas antrą kartą neatsiima prekių arba nepavyksta jų įteikti, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, prekių užsakymas panaikinamas, o Pirkėjui grąžinami už prekes sumokėti pinigai, atskaičius banko mokesčius, taikomus Pardavėjui už atiktus banko pavedimus, prekių pristatymo mokestį, jeigu jis buvo taikomas.

5. Pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymas, prekių grąžinimo ir keitimo taisyklės

32. Prekės yra grąžinamos ir keičiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“.

33. Pirkėjas nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) dienų turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties pranešdamas apie tai Pardavėjui elektroniniu paštu. Tokiu atveju Pirkėjas privalo užpildyti ir išsiųsti Pardavėjui adresu info@unicumboutique.com sutarties atsisakymo formą arba pateikti laisvos formos aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytų sprendimą atsisakyti sutarties.

34. Pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymo 14 (keturiolikos) dienų terminas apskaičiuojamas taip: kai sudaroma pirkimo–pardavimo sutartis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas, gauna užsakytą prekę; jeigu Pirkėjas vienu užsakymu užsakė daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas gauna paskutinę prekę; jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas gauna paskutinę partiją ar dalį; jeigu sudaroma sutartis dėl reguliaraus prekių pristatymo per nustatytą laikotarpį, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas, gauna pirmąją prekę.

35. Pardavėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo tos dienos, kurią jis gavo Pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą, turi grąžinti Pirkėjui visas šio sumokėtas sumas, įskaitant Pirkėjo apmokėtas prekių pristatymo išlaidas.

36. Pardavėjas neprivalo grąžinti Pirkėjui papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad Pirkėjas pasirinko kitą negu Pardavėjo pasiūlytas pigiausias įprastinis prekių pristatymo būdas.

37. Pardavėjas turi teisę negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui.

38. Pirkėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui dienos turi išsiųsti arba perduoti prekes Pardavėjui.

39. Pirkėjui tenka tiesioginės prekių grąžinimo išlaidos.

40. Tinkamos kokybės prekės keičiamos ir grąžinamos Civilinio kodekso 6.362 straipsnyje nustatytais atvejais ir sąlygomis:

40.1. Pirkėjas turi teisę per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių perdavimo jam pakeisti nusipirktus daiktus analogiškais kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo daiktais. Tokiais atvejais Pirkėjas privalo išsiųsti pranešimą Pardavėjui apie grąžinamas prekes el. paštu info@unicumboutique.com. Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas.

40.2. Jeigu Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, tai Pirkėjas turi teisę per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių perdavimo jam grąžinti prekes Pardavėjui ir atgauti už juos sumokėtą kainą.

40.3. Pirkėjo reikalavimas pakeisti daiktus tenkinamas tik tais atvejais, jeigu daiktai nebuvo naudojami, nesugadinti, išsaugotos jų vartojamosios savybės bei nepraradę prekinės išvaizdos ir Pirkėjas turi įrodymus, patvirtinančius, kad jis daiktus pirko iš Pardavėjo.

40.4. Daiktų keitimo ir grąžinimo tvarka, taip pat nekeičiamų ir negrąžinamų daiktų sąrašas nustatyti Mažmeninės prekybos taisyklėse.

40.5. Pirkėjui už grąžinamas prekes pinigai grąžinami į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą.

41. Netinkamos kokybės prekės keičiamos ir grąžinimos Civilinio kodekso 6.363 ir 6.364 straipsniuose nustatytais atvejais ir sąlygomis.

41.1. Pirkėjas, kuriam buvo parduotos netinkamos kokybės prekės ir apie tai Pirkėjas buvo pažymėjęs gaudamas prekes prekių perdavimo – priėmimo dokumente, arba prekių netinkama kokybė pasireiškia gamybiniu defektu, kuris buvo prekių pirkimo metu, ar neatitikimu gamintojo nurodytoms specifikacijoms, savo pasirinkimu turi teisę reikalauti iš Pardavėjo nemokamai pašalinti daikto trūkumus (pataisyti prekę); reikalauti iš Pardavėjo nemokamai pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke; reikalauti iš Pardavėjo atitinkamai sumažinti prekės kainą; vienašališkai nutraukti sutartį ir pareikalauti sugrąžinti sumokėtą už prekę kainą.

41.2. Jeigu Pirkėjas gaudamas prekes apie jų netinkamą kokybę nepažymėjo prekių perdavimo – priėmimo dokumente, taikomos šių Taisyklių 40.1 p. nuostatos.

41.3. Teise grąžinti netinkamos kokybės prekes Pirkėjas gali pasinaudoti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės perdavimo jam dienos.

41.4. Pirkėjas neturi teisės nutraukti pirkimo-pardavimo sutarties, jei prekės trūkumas yra mažareikšmis.

41.5. Pirkėjui už grąžinamas prekes pinigai grąžinami į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą.

42. Pirkėjas pasinaudodamas teise grąžinti tinkamos ir netinkamos kokybės prekes, privalo laikytis šių sąlygų:

42.1. pranešti apie tai Pardavėjui el. paštu info@unicumboutique.com. Pranešimas teikiamas laisva forma, kuriame būtina nurodyti grąžinamas prekes ir nurodyti priežastį (prekės trūkumą ar kitą priežastį), dėl kurios įsigyta prekė netenkina Pirkėjo;

42.2. grąžindamas prekes, be grąžinamų prekių, Pirkėjas privalo kartu su pasirašytu pranešimu Pardavėjui pateikti prekių įsigijimo dokumentus (banko pavedimo kopiją, mokėjimo kortelės sąskaitos išrašą).

43. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie grąžinamas prekes, Pardavėjas gavo iš Pirkėjo grąžinamas prekes, Pirkėjas tinkamai įvykdė visas kitas sąlygas, nustatytas šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

44. Pardavėjas negrąžina pinigų už tas prekes, kurios tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos (paveiktos cheminėmis medžiagomis, vandeniu, atvira ugnimi, aukšta temperatūra, aštriais objektais ir t.t.), arba jeigu buvo pažeistos prekės naudojimo ar saugojimo taisyklės, arba prekės naudotos netinkamai ar ne pagal paskirtį.

45. Visais atvejais Pirkėjas turi teisę grąžinti prekes tik tuo atveju, jeigu nebuvo praleistas prekės grąžinimui numatytas terminas, prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama. Visos grąžinamos prekės turi būti su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais ir originalia pakuote.

46. Jeigu Pirkėjas kartu su užsakytomis prekėmis gavo dovanų, visos dovanos, kurios buvo pateiktos kartu su įsigytomis prekėmis, turi būti grąžintos tuo pat metu.

47. Pirkėjas prekes grąžina tuo pačiu adresu, kuris buvo nurodytas gavus prekes. Pirkėjas yra atsakingas už teisingo adreso nurodymą. Pirkėjas privalo tinkamai supakuoti grąžinamas prekes, kad jos nebūtų pažeistos siuntimo metu. Pardavėjas negrąžina pinigų už prekes, kurios buvo pažeistos siuntimo metu. Pardavėjas neatsako už siuntinius, kurie buvo išsiųsti netinkamai supakuoti, netinkamai nurodžius adresą, taip pat jei siuntiniai buvo prarasti ar sugadinti siuntimo metu.

48. Grąžinti Prekes Pirkėjas gali arba pristatydamas į Pardavėjo prekių atsiėmimo punktą (šiuo atveju privaloma iš anksto suderinti laiką telefonu), grąžindamas per kurjerius arba išsiųsdamas paštu.

49. Prekių pristatymo išlaidos negrąžinamos, jei Pirkėjas pasirinko kitą negu Pardavėjas siūlė pigiausią prekės pristatymo būdą, pateikiamą čia.

50. Pardavėjas turi teisę negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės nėra grąžintos Pardavėjui ir nėra patikrintos dėl šiose Taisyklėse numatytų reikalavimų laikymosi.

6. Atsakomybė

51. Pirkėjas atsako už visus atliktus veiksmus naudojantis UniCum Boutique internetine parduotuve.

52. Pirkėjas yra atsakingas už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir/ar perdavimą tretiesiems asmenims.

53. Pardavėjas nėra atsakingas, kai nuostoliai kyla dėl to, kad Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

7. Pardavėjo taikomos akcijos ir lojalumo programos

54. Pardavėjas turi teisę organizuoti įvairias akcijas, lojalumo programas ir/ar žaidimus.

55. Pardavėjas turi teisę suteikti Pirkėjui nuolaidų kuponus, kuriais galima atsiskaityti už perkamas prekes.

56. Jeigu Pirkėjas nusiperka prekę, po kurios pirkimo Pardavėjas Pirkėjui atsiunčia nuolaidų kuponą kitam pirkimui, o Pirkėjas pasinaudoja Taisyklėse numatyta pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymo teise, Pirkėjui atsiųstas nuolaidų kuponas yra panaikinamas.

57. Pardavėjas turi teisę bet kada ir vienašališkai pakeisti akcijų, lojalumo programų ar žaidimų sąlygas, įskaitant ir jų panaikinimą. Pardavėjas turi teisę bet kada ir vienašališkai pakeisti nuolaidų kuponų gavimo, jų panaudojimo atsiskaitant už prekes sąlygas ir tvarką, taip pat juos panaikinti. Visi akcijų, lojalumo programų ar žaidimų tvarkos pakeitimai ar panaikinimas įsigalioja nuo pakeitimų (panaikinimo) priėmimo momento.

8. Apsikeitimas informacija

58. Pardavėjas šių Taisyklių ir Privatumo politikos numatyta tvarka visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos metu ar užsakant prekes nurodytu elektroninio pašto adresu arba žinute jo nurodytu telefono numeriu.

59. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo skiltyje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

9. Baigiamosios nuostatos

60. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

61. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Šalims nepavykus susitarti per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.