UniCum Boutique internetinės parduotuvės privatumo politika

1. Sąvokos

UniCum Boutique – internetinė parduotuvė, esanti adresu www.unicumboutique.com.

Pirkėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

Paskyra – užsiregistravusiam Pirkėjui sukurta jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją saugojanti sąskaita.

Slaptažodis – Pirkėjo sukurta ir tik jam žinoma unikali raidžių ir skaičių kombinacija, įvedama registruojantis Svetainėje, o vėliau siekiant prisijungti prie Paskyros.

Naršyklė – yra programa, skirta atvaizduoti internetinius puslapius (tinklalapius) žiniatinklyje ar asmeniniame kompiuteryje.

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

Asmens duomenų valdytojas – www.unicumboutique.com.

IP adresas – Kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas. Kadangi šie numeriai paprastai priskiriami pagal šalies blokus, IP adresas gali būti dažnai naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti.

Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

2. Bendrosios nuostatos

2.1. UniCum Boutique internetinės parduotuvės (toliau – Pardavėjas ar UniCum Boutique) privatumo politika (toliau – Privatumo politika) reglamentuoja pagrindines Asmens duomenų ir kitos asmeniui svarbios informacijos rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisykles tiek prisiregistravusiam, tiek neprisiregistravusiam prie internetinės svetainės asmeniui (toliau – Pirkėjas) naudojantis UniCum Boutique internetinės parduotuvės internetine svetaine (toliau – Svetainė) bei užsakant prekes Svetainėje.

2.2. Nurodydami Svetainėje bet kuriuos savo asmens duomenis, sutinkate, kad UniCum Boutique juos valdys ir tvarkys šioje Privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir nustatyta tvarka.

2.3. Pirkėjai laikomi susipažinę su šia Privatumo politika, kai jie prieš pirkdami prekes susipažįsta su Pardavėjo patvirtintomis ir viešai paskelbtomis Pirkimo – pardavimo internetinėje parduotuvėje UniCum Boutique taisyklėmis (toliau – Taisyklės) ir Privatumo politika. Pirkėjas gali bet kuriuo metu su Taisyklių ir/ar Privatumo politikos nuostatomis susipažinti Svetainėje.

2.4. UniCum Boutique turi teisę pakeisti ir/ar papildyti Privatumo politiką. Apie tai Pirkėjas informuojamas pirkdamas prekes pirmąjį kartą po naujos redakcijos Privatumo politikos įsigaliojimo. Nauja redakcija įsigalioja ją paskelbus viešai internetinėje parduotuvėje UniCum Boutique. Pirkėjas, nesutinkantis su nauja Privatumo politikos redakcija, turi teisę jos atsisakyti el. paštu info@unicumboutique.com. Tokiu atveju Pirkėjas praranda teisę naudotis UniCum Boutique internetinės parduotuvės paslaugomis. Jei po Privatumo politikos papildymo ar pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi UniCum Boutique internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su Privatumo politikos nauja redakcija.

2.5. Naudotis UniCum Boutique internetinės parduotuvės paslaugomis gali: visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus; nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija; juridiniai asmenys; visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

2.6. UniCum Boutique internetinėje parduotuvėje gali būti nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. UniCum Boutique internetinė parduotuvė nėra atsakinga už kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklapių turinį ir/ar jų naudojamus Privatumo politikos užtikrinimo metodus.

3. Asmens duomenų tvarkymo principai, naudojimo tikslai ir duomenų apsauga

3.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.

3.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.

3.3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t. y. tik tais atvejais, kai:

3.3.1. duomenų subjektas duoda sutikimą, t. y. sutinka laikytis Pardavėjo patvirtintų ir viešai paskelbtų Taisyklių ir Privatumo politikos;

3.3.2. Pardavėjas yra įpareigotas tvarkyti asmens duomenis pagal įstatymus.

3.4. UniCum Boutique internetinės parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija - Pirkėjo asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, IP adresas) -renkama, naudojama ir tvarkoma šiais tikslais:

3.4.1. apdoroti Pirkėjo prekių užsakymus;

3.4.2. išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras);

3.4.3. spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;

3.4.4. vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;

3.4.5. tiesioginės rinkodaros tikslais norint užtikrinti nuolatinį Svetainės Paslaugų tobulinimą ir vystymą, bei pateikti Pirkėjui kuo geresnius Paslaugų pasiūlymus, kai Pirkėjas išreiškia savo sutikimą:

Aš, sutinku, kad mano Asmens duomenys būtų naudojami rinkodaros tikslais. Jeigu nesutinkate, prašome panaikinti varnelę.

Pirkėjas bet kada gali atšaukti šį savo sutikimą atsiųsdamas elektroninį laišką info@unicumboutique.com

3.5. Pardavėjas, administruodamas www.unicumboutique.com Svetainę ir diagnozuodamas galimus sutrikimus, gali naudoti Pirkėjų IP adresus.

3.6. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:

3.6.1. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai;

3.6.2. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė;

3.6.3. visa informacija apie tvarkomus Asmens duomenis yra konfidenciali;

3.6.4. apie asmens duomenų tvarkymą nustatyta tvarka pranešama Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

3.7. Pirkėjas patvirtina, jog žino, kad naršant internetinėje parduotuvėje UniCum Boutique, kompiuteryje, kuriuo Pirkėjas naudojasi, bus išsaugomi „Slapukai“ (ang. „cookies“). „Slapukai“ – tai duomenys, perduodami iš UniCum Boutique internetinės parduotuvės į Pirkėjo kompiuterio kietąjį diską. „Slapukų“ priėmimas nesuteikia UniCum Boutique prieigos prie Pirkėjo asmeninės informacijos. UniCum Boutique internetinės parduotuvės administratorius naudojasi „Slapukais“, kai reikia identifikuoti Pirkėjo kompiuterį, o tai suteikia galimybę UniCum Boutique internetinei parduotuvei pasiūlyti geresnę paslaugų kokybę. Daugelis naršyklių automatiškai priima ,,Slapukus“ pagal nustatymą, bet Pirkėjas gali atsisakyti ,,Slapukų“ ar iš dalies juos apriboti, nustatydamas naršyklėje tam tikrus pasirinkimus. Tokiu atveju kai kurios UniCum Boutique internetinės parduotuvės paslaugos gali neveikti.

3.8. Tvarkydama ir saugodama Pirkėjų asmens duomenis UniCum Boutique internetinė parduotuvė įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito prieštaraujančio teisės aktų nuostatoms tvarkymo.

3.9. Pirkėjas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie www.unicumboutique.com svetainės slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei kitus duomenis.

3.10. UniCum Boutique internetinė parduotuvė gali statistiniais tikslais naudoti su Pirkėjo asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t. y. duomenis apie įsigytas prekes ir pan. Tokie statistiniai duomenys renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Pirkėjo asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

3.11. UniCum Boutique internetinė parduotuvė įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:

3.11.1. jei yra Pirkėjo sutikimas Asmens duomenų atskleidimui;

3.11.2. vykdant Pirkėjo užsakymą ar teikiant kitas paslaugas UniCum Boutique internetinės parduotuvės partneriams, teikiantiems prekių siuntimo, pristatymo ar kitas Pirkėjo užsisakytas paslaugas;

3.11.3. tiesioginės rinkodaros tikslais – UniCum Boutique internetinės parduotuvės partneriams (šiuo atveju UniCum Boutique pasirūpinus rašytiniais partnerių įsipareigojimais laikytis su Asmens duomenų teisine apsauga susijusių teisės aktų reikalavimų);

3.11.4. teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;

3.11.5. jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.

4. Asmens duomenų taisymas, papildymas ar ištrynimas

4.1. Pirkėjas suteikia teisę UniCum Boutique internetinei parduotuvei rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Pirkėjo Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta Privatumo politikoje ir kituose www.unicumboutique.com svetainės dokumentuose. Pirkėjas turi teisę bet kada atšaukti savo leidimą Pardavėjui rinkti, valdyti ir tvarkyti jo Asmens duomenis, reikalauti nutraukti rinkti, tvarkyti ir valdyti jo Asmens duomenis, panaikinti Asmens duomenis bei panaikinti jo sukurtą paskyrą. UniCum Boutique, gavęs iš Pirkėjo tokį pranešimą raštu, nedelsiant sustabdo to Asmens duomenų tvarkymą.

4.2. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo Asmens duomenimis. Siekdamas sužinoti, kokius asmens duomenis UniCum Boutique surinko ir iš kokių šaltinių, kokiais tikslais jie tvarkomi, kokiems gavėjams jie teikiami ir buvo teikti, Pirkėjas turi iš anksto kreiptis į UniCum Boutique internetinę parduotuvę el. pašto adresu info@unicumboutique.com/a>.

4.3. Jeigu susipažinęs su savo Asmens duomenimis Pirkėjas nustato, kad Asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, turi teisę kreiptis į UniCum Boutique elektroninio pašto adresu info@unicumboutique.com prašydamas ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius Asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių Asmens duomenų tvarkymo veiksmus. Asmens duomenys taisomi ir naikinami arba jų tvarkymo veiksmai sustabdomi pagal duomenų subjekto tapatybę ir Asmens duomenis patvirtinančius dokumentus.

4.4. UniCum Boutique Asmens duomenis saugo tiek, kiek šis asmuo naudojasi www.unicumboutique.com internetinės parduotuvės paslaugomis, išskyrus atvejus, nurodytus šioje Privatumo politikoje.